Shërbim profesional për pastrim

Çka përfshin shërbimi jonë:

 • Përpilimin e planeve për pastrim në bazë të kërkesës së klientit
 • Mirëmbajtjen e higjienës në hapësirën administrative
 • Mirëmbajtjen e higjienës në ndërtesa dhe hyrje
 • Mirëmbajtjen e higjienës në objekte industriale
 • Mirëmbajtjen e higjienës në spitale
 • Mirëmbajtjen e higjienës në shkolla
 • Pastrimi e dritareve dhe vitrinave
 • Pastrimin e qilimave
 • Pastrimin dhe sanimin e të gjitha llojeve të sipërfaqeve të forta dhe të buta për dysheme
 • Impregnimin e dyshemeve
 • Pastrim një herë të përgjithshëm pas ngjyrosjes dhe pas punëve ndërtimore

Si deri te higjiena optimale:

 • Me zgjidhjen adekuate të mjeteve për mbajtjen e higjienës
 • Me mënyrën përkatëse të dozimit dhe përdorimit të mjeteve për pastrim
 • Me përdorimin e mjeteve për pastrim të cilat nuk janë të dëmshme për natyrën
 • Me trajnimin e vazhdueshëm të të punësuarve
 • Me mbikëqyrje profesionale

Pajisja dhe kuadrot:

 • Pajisje dhe makina pastrimi më moderne
 • Park vetanak të automjeteve
 • Mbikëqyrje profesionale
 • Udhëheqës të objekteve
 • Këshilla profesionale prej kompanive konsultative ndërkombëtare

Mënyra e realizimit:

 • Me të punësuar tonë ose me marrjen e punëtorëve prej punëdhënësve paraprak
 • Me person që është gjithmonë i angazhuar në objekt ose me angazhim të ekipeve mobile
 • Me fleksibilitet në thirrje