Професионално чистење

Што опфаќа нашата услуга:

 • Изготвување на планови за чистење на барање на клиентот
 • Одржување на хигиената на административниот простор
 • Одржување на хигиената на згради и влезови
 • Одржување на хигиената во индустриски објекти
 • Одржување на хигиената во болници
 • Одржување на хигиената во училишта
 • Чистење прозорци и излози
 • Чистење теписи
 • Чистење и санирање на сите видови тврди и меки подни површини
 • Импрегнирање на подови
 • Еднократно генерално чистење по молерисување и по градежни работи

Како до оптимална хигиена:

 • Со правилен избор на средства за одржување на хигиената
 • Со правилен начин на дозирање и употреба на средствата за чистење
 • Со употреба на средства за чистење што не се штетни за природата
 • Со постојана обука на вработените
 • Со стручен надзор

Опрема и кадри :

 • Најсовремен прибор и машини за чистење
 • Сопствен возен парк
 • Стручен надзор
 • Раководители на објекти
 • Стручни совети од интернационални консултантски компании

Начин на извршување:

 • Со наши вработени или со преземање работници од претходниот работодавец
 • Со лице што е постојано ангажирано на објект или со ангажман на мобилни екипи
 • Со флексибилност на повик