Обезбедување

Нашата служба за обезбедување гарантира професионална внатрешна и надворешна заштита на доверените објекти: административни простории, банки, хотели, индустриски објекти…

Што опфаќа нашата услуга:

 • Изготвување на индивидуални концепти за обезбедување, на барање на клиентот
 • Консалтинг - сервис за обезбедување
 • Надворешно обезбедување на објектот
 • Внатрешно обезбедување на деловните простории
 • Контрола на влегувањето и излегувањето на странките и вработените, проверка на нивниот идентитет и евиденција
 • Контрола на возилата (влез-излез)
 • Контрола на безбедноста во зградата, односно на деловните простории од опасности од пожар
 • Придружба при изведба на манифестации од различен вид

 

Техничка поддршка:

 • Видео-системи за набљудување, CCTV-системи
 • Сопствен возен парк
 • Индивидуално обезбедување и консалтинг-услуги
 • Планирање, инсталација и сервисирање на опремата за обезбедување
 • Опрема за влезна контрола
 • Алармен систем во случај на насилно влегување во стан или објект
 • Систем на надворешна врата за откривање на периметарски бариери
 • Алармен систем за известување

Начин на извршување:

 • 24 часа
 • Професионално

Опрема и кадри:

 • Високообучени и лиценцирани кадри
 • Долгогодишно работно искуство
 • Високостручно обучени контролори